Message
Body
לחזרה לחץ כאן

תנאי שימוש באתר Bsupport


1. הגדרות

בתנאי שימוש אלו יהיו למונחים הבאים ההגדרות שלהלן:

1.1. "בזק בינלאומי"/"החברה" – בזק בינלאומי בע"מ;

1.2. "האתר" – אתר קהילת התמיכה של החברה, בכתובת www.bsupport.co.il ;

1.3. ""התקנון או "תנאי השימוש" – התנאים הכלולים במסמך זה;

1.4. "משתמש" - כל אדם אשר העושה שימוש באתר, לרבות מנוי;

1.5. "מנוי" – מי שנרשם לאתר לאחר השלמת מלוא תהליך ההרשמה;

1.6. "תכנים" – נתונים, ניתוחים, הערות, פרסומות, ידיעות, טקסט, תמונות וסקירות, בין באופן גרפי ובין באופן קולי, שיועמדו לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא;

1.7. "נקודות דירוג" – נקודות הניתנות למנוי בהתאם לתרומתו לקהילה, לצורך קביעת הדירוג;

1.8. "דירוג" – מיקום המנוי ביחס לייתר המנויים באתר, בהתאם לסך נקודות הדירוג הכולל אותן צבר;

1.9. "דרגה" – דרגה המוענקת למנוי בהתאם לקבוצת הדירוג אליה הוא משתייך;

1.10. "חוקי קהילה" - חוקי הקהילה של האתר הניתנים לעיון בכתובת www.bsupport.co.il כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי מנהלת הקהילה של האתר.

2. כללי

2.1. השימוש באתר מוצע בכפוף לתנאי השימוש. עצם השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

2.2. תקנון זה יהיה נגיש בנוסחו העדכני באתר. החברה עשויה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה למשתמש. עצם השימוש באתר גם לאחר ביצוע שינויים בתקנון מהווה הסכמה לשינויים אלו. האחריות לבדיקת ביצוע שינויים בתקנון מעת לעת מוטלת באופן מוחלט על המשתמש.

2.3. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.

3. השימוש באתר

3.1. האתר מציע תכנים ושירותים שונים לרבות פורום, מייל פנימי (intra mail) וכיו"ב (להלן: "השירותים").

3.2. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים מוצע למשתמש כמו שהם (As Is) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש באתר, התכנים או השירותים. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

3.3. החברה רשאית לסגור את האתר, להפסיק פעילותו, או לשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה על כך מראש. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה בקשר לכך.

3.4. כתנאי לשימוש באתר זה, מתחייב המשתמש כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון. קבלת השירותים כפופה להוראות תנאי השימוש, המופיעים באתר.

4. התכנים באתר

4.1. האתר כולל תכנים שסופקו על ידי החברה ו/או על ידי מנויי האתר.

4.2. למען הסר ספק מובהר כי אין באספקת תכנים על ידי החברה משום התחייבות של החברה למתן שירותים או תמיכה כלשהם בנושא התכנים, ו/או כי התכנים המועלים על ידם מתאימים לצרכי המשתמש. השימוש בתכנים המועלים באתר ובכלל זה על ידי החברה נעשה על ידי המשתמש על אחריותו בלבד.

4.3. למען הסר ספק מובהר כי המנוי הינו האחראי המוחלט והבלעדי לתכנים המועלים על ידו לאתר, לרבות לכל קבצי מידע ו/או קישורים (links) חיצוניים.

4.4. המשתמש מאשר, בעצם במסירת תוכן לפרסום באתר, כי הינו בר רשות להתרת פרסומו על ידי האתר בהתאם לתנאי תקנון זה. מובהר, כי במסירת חומר לפרסום באתר על ידי המשתמש, הוא מקנה לחברה ללא תמורה רישיון בלתי חוזר, כלל עולמי שאינו מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש שהוא בחומר על ידי האתר, לרבות לשכפל, להעתיק, להפיץ וכל שימוש אחר לפי שיקול דעתה בכל מדיית תוכן שהיא.

4.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי ידוע למנוי ולכל משתמש המעלה תוכן לאתר כי האתר מאפשר את הפצת התוכן ברשת האינטרנט, לרבות באמצעות שיתופו ברשתות חברתיות (כגון Facebook), והוא מוותר על כל טענה או דרישה הקשורה בפרסומו של התוכן ו/או הפצתו ברשת האינטרנט, לרבות על ידי משתמשים אחרים.

4.6. בזק בינלאומי אינה מתחייבת לשמירת התכנים באתר לפרק זמן כזה או אחר, וכי ניתן יהיה לאתר בעתיד תכנים אלו באמצעות האתר.

5. רישום לאתר

5.1. חלק מן השירותים המוצעים באתר פתוחים למנויים בלבד ומחייבים הרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרונית וכיו"ב. בלא שיימסרו הנתונים המתבקשים, לא ניתן יהיה להירשם לאתר.

5.2. בעת הרישום לאתר יוגדרו באתר שם משתמש וסיסמא אישיים לכל משתמש.

5.3. המשתמש הינו האחראי המלא והבלעדי לסיסמאות או כל מידע מזהה המצוי בידיו המאפשר את הגישה לאתר ו/או לאיזה מהשירותים המוצעים בו (להלן: "המידע המזהה"). המשתמש יהיה האחראי המלא והבלעדי, לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה במידע המזהה, ובמחשבו האישי. לאור זאת, על המשתמש לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשב האישי.

5.4. המשתמש הוא פוטר את בזק בינלאומי ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות, בקשר עם המידע המזהה ו/או השימוש בו.

5.5. המנוי באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתמש לא יאפשר לצד ג' כלשהו גישה למנוי האישי באתר או להשתתף בפעילות באתר בשמו ובפרטיו.

5.6. המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי / שיווקי כלשהם באמצעות הפרטים שמסר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו בעת הרישום לאתר, ו/או לדפדפן האינטרנט שלו.

6. שימוש במידע ובנתונים

6.1. החברה תשמור על פרטי המידע שיועברו לה כמפורט להלן, בהתאם להוראות הדין.

6.2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על המשתמש, העמודים בהם צפה, מקום המחשב באמצעותו גלש לאתר וכיו"ב. החברה תשמור מידע זה במאגריה. השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שימסרו בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה לפי הכללים המפורטים בסעיף זה למטרות המפורטות להלן:

6.2.1. לשם פיתוחו ותפעולו התקין של האתר;

6.2.2. ליצירת קשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה משתמש באופן ספציפי;

6.2.3. לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש מתנאים אלו.

6.3. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על פעולות המשתמש באתר (ככל ופרטים אלו ומידע זה מזהים את המשתמש הספציפי), אלא במקרים המפורטים להלן:

6.3.1. בעת שייקח חלק בפעילויות האתר;

6.3.2. במקרה שיפר את תנאי השימוש, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה;

6.3.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן;

6.3.4. בכל מקרה שהחברה תסבור כי חשיפת המידע דרושה לצורך מניעת נזק למשתמש או לצד שלישי.

6.4. למען הסר ספק מובהר כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתיבת הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש ו/או בתיבת הדואר הפנימי של המשתמש לצורך משלוח הודעות בקשר לאתר.

6.5. האתר משתמש ב- cookies לצורך תפעולו התקין והשוטף, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הם קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מ- Cookies יפקעו כאשר תסגור את דפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך לפרקי זמן קבועים מראש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון, כגון הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתשמש מבקש בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והנהלת האתר נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.6. החברה מיישמת בחברה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהשירותים באתר ו/או המידע במצוי במחשבי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

6.7. ככל והחברה תארגן את פעילות החברה במסגרת תאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילות אתר אחר, תהיה זכאית החברה להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהצד הנעבר יקבל על עצמו את ההראות הרלוונטיות בתנאי השימוש.

6.8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות הפרטיות המפורטות לעיל.

7. דירוג ודרגות

7.1. כל המנויים באתר מדורגים ביחס למנויים אחרים בהתאם למספר נקודות הדירוג שצברו באתר. בהתאם לניקוד המצטבר תוענק למנוי דרגה, בהתאם להוראות חוקי הקהילה.

7.2. האתר רשאי לקבוע חתכי דירוג ו/או דרגות נוספים למנויים.

7.3. נקודות הדירוג יקבעו בהתאם לתגובות יתר הגולשים באתר לתכנים שיועלו על ידם ו/או בהתאם להעלאת תכנים ו/או צירוף מנויים ו/או בהתאם לפעולות נוספות, הכול בהתאם למפורט בחוקי הקהילה, כדלהלן:

גולש פרגן לתומך על בכפתור "הצלת אותי"

10 נקודות

גולש פרגן לתומך על בכפתור "תודה"

5 נקודות

תומך על העלה תוכן לאתר (מדריך כתוב/מדריך וידאו/ קישור להורדה ברשת)

7 נקודות

תומך על צירף לקהילה תומך על נוסף

10 נקודות

נקודות מטעם מנהלת הקהילה

מתן ניקוד עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת הקהילה בהתאם לתרומתו של תומך העל

7.4. נקודות הדירוג המצטברות יקבעו את דרגתו של המנוי בקהילה, לפי הטבלה שלהלן:

דרגה

ניקוד מצטבר

support Junior

0-109

support professional

110-399

support expert

400-799

support master

800-1049

support mega master

1050-1319

support genius

1320 ומעלה

7.5. החברה רשאית לעדכן את אופן קביעת הדירוג והדרגה מעת לעת. נוסח כללי הדירוג והדרגה העדכניים יפורסמו בחוקי הקהילה של האתר.

7.6. ידוע למשתמש כי החברה מבצעת את כל המאמצים הסבירים על מנת לשמור על מהימנות הדירוג ולמניעת מניפולציות והשפעות בלתי הוגנות על הדירוג לרבות על ידי מנויים.

7.7. החברה רשאית להגביל או למנוע את הגישה לאתר או לחלקים ממנו, לרבות להגביל ו/או להפסיק את חשבון המנוי ו/או לפהחית את הדירוג ו/או הדרגה, למנויים אשר קיים חשש כי פעולה בצורה שאינה ראויה לצורך קבלת נקודות דירוג, לרבות, מבלי למצות:

7.7.1. פתיחת מנוים פיקטיביים;

7.7.2. כתיבת תגובות או פעולות תגובה על ידי המנוי עצמו או על ידי קרובים לו לצורך השפעה על הדירוג בלבד;

7.7.3. שימוש בלתי מורשה בתכנים.

7.8. המשתתף פוטרים את האתר ו/או החברה מכל טענה או דרישה הקשורה בחישוב הדירוג.

7.9. מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי שימוש אלו, רשאית מנהלת הקהילה באתר להוסיף נקודות דירוג למנוי.

8. פורום

8.1. החברה מספקת למנויים שירות פורומים באתר אשר מאפשר לקבוצת גולשים לשוחח בינם לבין עצמם ולהחליף אינפורמציה בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של משתמשים אחרים שהוצגו בפורום.

8.2. החברה אינה אחראית לתוכן ההודעות בפורומים ולפרסום המידע הכלול בפורומים ברבים. החברה אינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי המועלים על ידי הגולשים לאתר ו/או למי משירותיו ומפורסמים בפורומים. החברה אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בהודעות שהועלו על ידי משתמשים לאתר.

8.3. ככלל כתיבת הודעות בפורומים וקריאתן פתוחה בפני כלל המשתמשים. כתיבת תגובות, דירוג הודעות ומדריכים, קבלת הודעת חיווי לתיבת הדוא"ל בעת קבלת תגובה ושירותים נוספים יתאפשרו רק למנויים. החברה תהיה רשאית לעדכן מעת לעת ולרחיב או לגרוע מרשימת הפעולות שתתאפשרנה רק למנויים.

8.4. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים מסוימים, בהתאם לסוג המנוי או לפי קריטריונים אחרים שייקבעו על ידה.

8.5. השימוש בפורום כפוף להוראות כל דין ותנאי השימוש כפי שייקבעו מעת לעת על ידי החברה, ובכלל זה לכללים המפורטים להלן:

8.5.1. אין לקלל, להציף או להשתמש בשפה בוטה;

8.5.2. אין לפרסם מספרי טלפון, כתובות או כל סוג של מידע הנחשב לאישי;

8.5.3. אין לפרסם אתרים מסחריים או פרטיים;

8.5.4. אין לאיים על גולש אחר (איום נחשב כעבירה פלילית ויטופל בהתאם);

8.5.5. אין להטריד אנשים שאינם מעוניינים לשתף פעולה;

8.5.6. אין לפרסם מסרים המהווים תועבה, פגיעה העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, נושא מגונה או נושאים האסורים לפי דין או הסכם;

8.5.7. אין להפריע לשימושו של אחר בפורום;

8.5.8. אין להעביר מסרים המעודדים לביצוע אלימות או מעשים פליליים;

8.6. החברה תהיה רשאית להפסיק או להגביל את השימוש בפורום מכול מתמש שאינו שומר על כללים אלו.

8.7. החברה אינה אחראית למסרים המועברים באמצעות הפורום ולשימוש בו, הנעשה על ידי המשתמשים ועל אחריותם בלבד.

9. מייל פנימי

9.1. לרשות מנויי האתר יועמד שירות העברת הודעות במסגרת האתר.

9.2. מנוי יהיה רשאי לחסום קבלת הודעה ממנוי אחר, ואולם מנוי לא יהיה רשאי לדחות קבלת הודעה ממנהלת האתר.

9.3. על השימוש במייל הפנימי יחולו הוראות סעיפים 8.4 - 8.6 לעיל.

10. מובילי דעה באתר

10.1. האתר מעודד פעילות מעורבת מצד גולשים מובילי דעה ("לידרים"), אשר יפעלו לקידום האתר.

10.2. בין היתר, יפעלו הלידרים ל:

10.2.1. מענה לשאלות גולשים בפורום התמיכה;

10.2.2. תיוג שאלות ותשובות בפורום לפי נושאים;

10.2.3. העלאת מדריכים וקישורים להורדות;

10.2.4. עידוד מנויים נוספים לתרום ולהעלות תכנים לזירה;

10.2.5. מתן פידבקים חיוביים לתשובות של מנויים נוספים;

10.2.6. מענה לשאלות של מנויים בפורום הפנימי במידת הצורך;

10.2.7. סיוע למנהלת הקהילה בשמירה על הסדר בקהילה.

10.3. מנהלת הקהילה תהיה רשאית להעניק הטבות שונות ללידרים כהוקרה על פעילותם ותרומתם לקהילה, כפי שיוחלט מעת לעת. למען הסר ספק, לא יחולו בין הלידרים ובין החברה יחסי עבודה או שליחות לכל עניין שהוא.

11. זכויות יוצרים

11.1. למעט בקשר עם תכנים המועלים על ידי המשתמשים, להם מוקנית לחברה זכות שימוש כאמור בסעיף 4.4 לעיל, כל התכנים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות היוצרים, סימני המסחר, פטנטים וכל זכויות וחוקי קניין רוחני אחרים (להלן: "זכויות היוצרים"), לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומים, המתפרסמים באתר זה, שייכות לחברה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

11.2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, להציג בפומבי, לפרסם חומר, ו/או תוכנה מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

12. הגבלת הגישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

13. מגבלת אחריות

13.1. כל התכנים, המידע, השירותים, הממשקים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר (להלן: "המידע"), מוצעים לציבור "כפי שהם" (AS- IS). לפיכך, החברה לא מתחייבת ולא תהא אחראית לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר, לרבות טעויות, אי דיוקים או שגיאות בחומר המוצג באתר.

13.2. החברה לא תשא באחריות להתאמת השירותים ו/או המידע לצורכי המשתמש כמו גם לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר זה על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.

13.3. אין באמור במסמך זה משום חיווי מצד החברה ו/או מי מטעמה בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.

13.4. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש באתר זה לרבות בשירותים ו/או במידע, הכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, נזק הנובע מהפצת וירוסי מחשב, אובדן הכנסות בעסקי המשתמש, הפסקת עסקי המשתמש, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה או בביצועיו, בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש באתר זה, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת להחברה או למי מספקיה על האפשרות לגרימת נזקים כאמור.

13.5. שימוש באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש כי מגבלת האחריות המפורטת בסעיף זה ידועה לו ומוסכמת עליו, וכי ידוע לו כי השימוש באתר מוצע לו בכפוף להם, וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד אתר בכל הקשור לשימוש באתר.

13.6. אם אינו שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הוא הפסקת השימוש באתר זה.

13.7. לעניין סעיף זה, "החברה" משמע, לרבות עובדיה, ספקיה ונציגיה לרבות כל מי הפועל מטעמה.

14. קישורים ופרסומים מסחריים

14.1. הנהלת האתר, וכן כל מי שקיבל ממנה היתר בכתב לכך, בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמם או מטעם צד שלישי, באמצעות קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על-ידי הנהלת האתר אלא על-ידי גורמים אחרים (להלן: "אתרי אינטרנט אחרים"), או בכל דרך שימצאו לנכון (להלן: "פרסומים"). חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש או להתערב בכל פרסומים כאמור בכל דרך. הנהלת האתר תהא רשאית, בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד להוראות תנאי השימוש.

14.2. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בפרסומים, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש:

14.2.1. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד;

14.2.2. לעניין קישורים לאתרי אינטרנט אחרים: אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הנהלת האתר לבין בעלי אתרי אינטרנט אחרים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין להנהלת האתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו;

14.2.3. אין הנהלת האתר אחראית בכל דרך שהיא לחומר הנמצא באתרי אינטרנט אחרים - לרבות לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים בהם;

14.2.4. אין לפרש קישורים לאתרי אינטרנט אחרים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הנהלת האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בהם;

14.2.5. בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לתמיכה הטכנית של האתר;

14.2.6. מקום בו בין הנהלת האתר לבין אתר אינטרנט אחר מתקיימים יחסים משפטיים או מסחריים, זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים של אותם אתרי אינטרנט, שייכות לצד ג' שנתן את הסכמתו לחברה להשתמש באותם תכנים. למשתמש אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, להציג בפומבי, לפרסם חומר, ו/או תוכנה מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות באותם תכנים;

14.2.7. במסגרת הקישורים לאתרים אחרים דרך אתר זה, במקרה של סתירה בין תנאי השימוש באתר זה לבין תנאי השימוש באתרים הנ"ל, יגברו תנאי השימוש של אתר זה;

14.3. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל דרך לנתונים, תכנים לרבות כל אלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם, ובכלל זה לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עוגמת נפש שייגרמו לכך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

15. פרסום באתר

15.1. המשתמש מתחייב להימנע מלפרסם בכל דרך באתר, לרבות בדרך של משלוח הודעות למשתמשים אחרים, תכנים בעלי אופי שהינו: מיני ו/או בוטה, מאיים, גזעני, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע הסתה או עבירה פלילית אחרת, פוגע בפרטיות, מזיק, פוגע ברגשות הציבור ו/או בניגוד להוראות כל דין; תוכן בעל אופי פרסומי ו/או המכיל מידע מסחרי כלשהו; תוכן שזכויות הקניין הרוחני בו אינן שייכות למשתמש; תוכן המכיל וירוס מחשב מכל סוג שהוא.

15.2. הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים דלעיל ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית להסיר מהאתר תכנים אלו בכל עת.

15.3. תוכן שיימסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכלל משתמשי האתר. הנהלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות להתקבל בעקבות מסירת התכנים. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש או צד שלישי כלשהו בשל תכנים אלו והתגובות להם.

15.4. ברישום לאתר מסכים המשתמש לאפשר לאתר לפרסם את הכינוי שלו באתר, את התכנים שהעלה, הדירוג, הפעולות שביצע כל המידע בקשר בכך, בכל דרך, לפי שיקול דעתו המלאה של האתר.

15.5. המשתמש מתחייב כי כל המידע המסופק על ידו לאתר, מכל סיבה שהיא, הינו אמיתי, מדוייק ומעודכן. מתן או פרסום של מידע לא מדוייק יכול להוביל, לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר, לחסימה ו/או ניתוק של חשבון המשתמש, ו/או לעיקול הזכויות המגיעות למשתמש מן האתר.

15.6. תוכן שיימסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכלל משתמשי האתר. הנהלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות להתקבל בעקבות מסירת התכנים. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש או צד שלישי כלשהו בשל תכנים אלו והתגובות להם.

16. הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכורד פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.

17. סעדים בגין הפרת תנאים

17.1. בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי התקנון או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה הנהלת האתר רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות מניעת השתתפותו בפורום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

17.2. משתמש אשר יורחק מהאתר והיחסים עימו ינותקו כתוצאה ממעשה או מחדל שהקימו עילה לכך, לא יהא רשאי לחזור ולהשתמש באתר גם תחת שם משתמש אחר.

17.3. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת פרטים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הנהלת האתר בקשר לפרטים שיועלו על-ידם למערכת ויגרמו לנזק כלשהו.

17.4. המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:

17.4.1. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים.

17.4.2. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים.

18. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

18.1. כתנאי לשימוש באתר, מתחייב המשתמש כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה; וכי השימוש באתר ייעשה על ידו אך ורק בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

18.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב המשתמש, כדלקמן:

18.2.1. לפעול בהתאם לחוקי הקהילה, בהתאם לנוסחם העדכני המפורסם באתר, המהווים חלק בלתי נפקד מתנאי שימוש אלו;

18.2.2. לא לבצע כל פעולה באתר בניגוד להרשאה שניתנה לו כמשתמש באתר, ובכלל זה פריצה לאתר או לבסיס הנתונים או לכל עמוד או מדור באתר שהכניסה אליו לא הורשתה לו;

18.2.3. להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בשימוש באתר על ידי משתמשים אחרים;

18.2.4. לא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה;

18.2.5. להימנע משימוש באתר לביצוע הימורים בלתי חוקיים, הפצת וירוסי מחשב, גישה למערכות ולקבצים ללא הרשאה או כל שימוש אחר העלול לגרום נזק ו/או הפרעה ו/או הגבלת השימוש למשתמשים אחרים או צד ג' כלשהו;

18.2.6. להימנע ממשלוח הודעות למשתמשים אחרים באופן המעורר תלונות מצד אלו המקבלים את ההודעות (spamming);

18.3. מבלי לגרוע מיתר זכויותיה לפי דין ו/או לפי תקנון זה, בכל מקרה בו הופרה הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות כמפורט בסעיף 18.2 לעיל, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה:

18.3.1. למנוע ו/או להגביל את כניסת המשתמש לאתר;

18.3.2. לחסום או לנתק חשבון המנוי, באופן זמני או לצמיתות;

18.3.3. להפחית ו/או לנכות נקודות דירוג שהוקנו למנוי, כולן או חלקן, ו/או להורידו בדרגה.

18.4. מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של החברה לפי תנאי שימוש אלו, החברה תהיה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לחלק ממנו, ללא התראה, בכל מקרה בו קיים חשש כי המשתמש הפר הוראות תנאי שימוש אלו או קיים חשש סביר כי הוא עתיד לעשות כן.

19. שינוי בתנאים ובהתניות

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר זה. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או ספקיה בגין ביצוע שינויים כאמור, ו/או נזקים, ו/או תקלות שיגרמו בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

20. שינוי תוכן, מראה או מהות האתר

20.1. החברה ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר זה, בין השאר שינוי היקף, זמינות ותוכן הקישורים, התכנים והבאנרים.

20.2. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או ספקיה בגין ביצוע שינויים כאמור, ו/או נזקים, ו/או תקלות שיגרמו בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

21. שיפוי

21.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש.

21.2. כמו כן, ישפה המשתמש את החברה, עובדיה ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מהפרת תנאי השימוש באתר זה על ידי המשתמש.

22. סמכות שיפוט

22.1. המשתמש מסכים כי לבתי המשפט בתל-אביב יפו תהיה סמכות השיפוט בקשר עם הסכם זה וכל הנובע ממנו וכי על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

22.2. קיום הסכם זה מצד בזק בינלאומי כפוף לדיני מדינת ישראל, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של בזק בינלאומי לקיים דרישות או בקשות מגורמים ממשלתיים, בתי המשפט וגורמי אכיפת החוק בכל הנוגע לשימוש באתר זה או למידע שמועבר לבזק בינלאומי או נאסף על ידי בזק בינלאומי בהקשר לשימוש באתר זה.

23. שונות

23.1. החברה רשאית להמחות זכויותיה באתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או ספקיה בגין ביצוע שינויים כאמור, ו/או נזקים, ו/או תקלות שיגרמו בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

23.2. המשתמש מסכים כי לבתי המשפט בתל-אביב יפו תהיה סמכות השיפוט בקשר עם תקנון זה וכל הנובע ממנו וכי על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

23.3. קיום תנאי התקנון מצד החברה כפוף לדיני מדינת ישראל, ואין האמור בתקנון זה כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מגורמים ממשלתיים, בתי המשפט וגורמי אכיפת החוק בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע שמועבר להחברה או נאסף על ידי החברה בהקשר לשימוש באתר זה.

23.4. תקנון זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר.

23.5. הודעות הקשורות באתר יישלחו על ידי החברה לתיבת הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש ו/או באמצעות המייל הפנימי.

האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והכוונה באמור היא לנשים וגברים כאחד.